Kontaktní údaje
Doručovací údaje
Další údaje, které ještě umíme validovat
-
/
Způsob indikace správnosti uvedené hodnoty
Pozadí elementu
Rámeček elementu
Piktogram uvnitř elementu
Piktogram vně elementu

Pravidla validace

Validace je prováděna porovnáváním proti vzorům nebo na shodu s existující číselníkovou hodnotou.

Některé číselníky jsou přebírány od centrálního správce (RÚIAN od ČÚZK), některé jsou sestavovány z podkladů jediného zdroje (jména a příjmení z veřejných zdrojů MV ČR), některé vznikají sběrem z více zdrojů (předvolby mobilních operátorů). Telefonní čísla a e-maily jsou porovnávány s obecně rozšířenými vzory.

Entity kontrolující shodu s existující číselníkovou hodnotou provádí pro zvýšení komfortu uživatele našeptávání přípustných hodnot. Chování našeptávání, ale i další vlastnosti entity lze určit velmi jednoduše pomocí parametrů zadaných při vytváření entity.

Prezentace adresního bodu

Po zadání validní adresy lze získat kompletní sadu informací o adresním bodu včetně GPS souřadnic. Jejich možné použití dokládá příklad s vloženou mapou společnosti Seznam.cz. GPS souřadnice lze doplnit i pro starší adresy pomocí čistící komponenty.

Opakování a závislosti entit

Stejný typ entity lze ve formuláři využít i opakovaně, jak to dokládá příklad adresy v kontaktních a doručovacích údajích. Obě entity pracují na sobě zcela nezávisle.

Naopak v části další údaje je doložen stav, kdy u některých entit je možné vzájemnou závislost nastavit, díky čemuž dojde například k automatickému doplnění názvu právnické osoby po zadání IČO.

Ukládání údajů

Pro ukládání údajů je nutné zadat autorizační kód, který je zasílán na zadanou e-mailovou adresu. O zaslání autorizačního kódu lze požádat po stisku tlačítka Uložit záznam. Autorizační kód lze používat opakovaně. Uložené záznamy lze exportovat do csv formátu a autorizovanému uživateli jsou nabízeny ke stažení. Ukládány jsou kontaktní a doručovací údaje, údaje v části další údaje ukládány nejsou.

Vizualizace kontroly

Vizuální zobrazení správnosti zadané hodnoty lze změnit výběry na konci formuláře. Na výběr jsou základní možnosti, které lze snadno individualizovat (barvy, piktogramy).